< BACK >

Skorodit xx
ehemaliger Tagebau Stamm Asser Fundgrube (Typolokalität!)
Foto: Olaf Wolfram

< BACK >